Celebrity

Professional

Citizens

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng các influencers nổi bật trên social media được cập nhật hằng tháng với các chỉ số tăng trưởng liên quan đến profile của influencer theo các chỉ số: Follower Growth, Reach Score, Engagement Score.

method

Follower Growth

Mức độ tăng trưởng followers trong 4 tuần gần nhất

Reach Score

Dựa theo độ lớn của audience

Engagement Score

Mức độ engage của followers đối với content của influencer