Bảng xếp hạng
YouNet Media
Index

Theo dõi hiệu quả hoạt động của Brands, hiệu quả của Campaigns theo từng thời điểm trên mạng xã hội.

Bảng xếp hạng
YouNet Media Index

Theo dõi hiệu quả hoạt động của Brands, hiệu quả của Campaigns theo từng thời điểm và Influencers đang có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Về bảng xếp hạng YouNet Media Index

Tháng 8/2019, YouNet Media sẽ cho ra mắt hệ thống bảng xếp hạng YouNet Media Index với mục tiêu tạo ra bộ tiêu chuẩn đo lường với góc nhìn hoàn toàn mới trong việc đánh giá và xếp hạng mức độ hoạt động hiệu quả của Brands/Campaigns/Influencers trên Social Media. YouNet Media Index gồm ba bảng xếp hạng:

Brand Ranking

Brand Ranking là Bảng xếp hạng các Thương hiệu nổi bật trên social media được cập nhật hàng tháng trên từng ngành hàng.

Campaign Ranking

Campaign Ranking là Bảng xếp hạng các Chiến dịch nổi bật trên social media được cập nhật theo mùa hoặc mục tiêu marketing.

Phương pháp xếp hạng

YouNet Media Index sử dụng nền tảng lắng nghe mạng xã hội SocialHeat để theo dõi Thương hiệu, Chiến dịch nổi bật trên mạng xã hội. Thương hiệu được xếp hạng hằng tháng; Chiến dịch được xếp hạng theo mùa hoặc mục tiêu marketing. Kết quả xếp hạng của Thương hiệu và Chiến dịch dựa trên 4 chỉ số thành phần: Brand Mention Score, Sentiment Index, Total Buzz Score và Audience Scale Score. 

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Index

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)