Brand Ranking

Ngành hàng:

Bảo hiểm

Thời gian:

Tháng 2/2021

#
Total Buzz
Score
Brand Mention
Score
Audience Scale
Score
Sentiment
Index
YouNet Media Index
Score
1Generali 78 234.5 43.5 177.0 133.3
2Prudential 76 241.5 40.5 168.0 131.5
3Manulife 74 238.0 39.0 162.0 128.3
4FWD 68 217.0 43.5 174.0 125.6
5Chubb 66 227.5 33.0 174.0 125.1
6Dai-ichi 72 231.0 36.0 159.0 124.5
7AIA 70 224.0 37.5 156.0 121.9
8Bảo Việt 64 220.5 34.5 165.0 121.0
Ngành hàng:
#
Total Buzz
Score
Tổng lượng thảo luận về Thương hiệu
Brand Mention
Score
Lượng mentions có nhắc đến Thương hiệu
Audience Scale
Score
Lượng audience thực tế tạo nên thảo luận
Sentiment
Index
Chỉ số cảm xúc theo hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực
YouNet Media Index
Score
Tổng hòa của 4 chỉ số thành phần
1GeneraliGenerali 78 234.5 43.5 177.0 133.3

Trống

2PrudentialPrudential 76 241.5 40.5 168.0 131.5

Trống

3ManulifeManulife 74 238.0 39.0 162.0 128.3

Trống

4FWDFWD 68 217.0 43.5 174.0 125.6

Trống

5ChubbChubb 66 227.5 33.0 174.0 125.1

Trống

6Dai-ichiDai-ichi 72 231.0 36.0 159.0 124.5

Trống

7AIAAIA 70 224.0 37.5 156.0 121.9

Trống

8Bảo ViệtBảo Việt 64 220.5 34.5 165.0 121.0

Trống

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu. Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Score, Buzz Score và Audience Scale Score. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

method

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Score

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)