Brand Ranking

Ngành hàng:

Bảo hiểm

Thời gian:

Tháng 1/2021

#
Total Buzz
Score
Brand Mention
Score
Audience Scale
Score
Sentiment
Index
YouNet Media Index
Score
1Generali 78 238 43.5 177 134.1
2Dai-ichi 76 234.5 42 162 128.63
3Manulife 72 231 39 168 127.5
4Chubb 24 112 10.5 81 56.88
5AIA 68 241.5 40.5 156 126.5
6Bảo Việt 66 224 34.5 165 122.4
7FWD 64 220.5 33 171 122.1
8Prudential 74 217 37.5 159 121.9
Ngành hàng:
#
Total Buzz
Score
Tổng lượng thảo luận về Thương hiệu
Brand Mention
Score
Lượng mentions có nhắc đến Thương hiệu
Audience Scale
Score
Lượng audience thực tế tạo nên thảo luận
Sentiment
Index
Chỉ số cảm xúc theo hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực
YouNet Media Index
Score
Tổng hòa của 4 chỉ số thành phần
1GeneraliGenerali 78 238 43.5 177 134.1

Trống

2Dai-ichiDai-ichi 76 234.5 42 162 128.63

Trống

3ManulifeManulife 72 231 39 168 127.5

Trống

4ChubbChubb 24 112 10.5 81 56.88

Trống

5AIAAIA 68 241.5 40.5 156 126.5

Trống

6Bảo ViệtBảo Việt 66 224 34.5 165 122.4

Trống

7FWDFWD 64 220.5 33 171 122.1

Trống

8PrudentialPrudential 74 217 37.5 159 121.9

Trống

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu. Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Score, Buzz Score và Audience Scale Score. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

method

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Score

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)