Brand Ranking

Ngành hàng:

Sữa bột

Thời gian:

Tháng 1/2021

#
Total Buzz
Score
Brand Mention
Score
Audience Scale
Score
Sentiment
Index
YouNet Media Index
Score
1Abbott GROW 74.0 241.5 43.5 177.0 134.0
2NAN 72.0 238.0 42.0 174.0 131.5
3Friso 76.0 231.0 36.0 171.0 128.5
4PediaSure 70.0 227.5 40.5 171.0 127.3
5Similac 68.0 234.5 39.0 162.0 125.9
6Enfa 78.0 217.0 34.5 165.0 123.6
7Vinamilk Optimum Gold 66.0 227.5 39.0 162.0 123.6
8NutiFood GrowPLUS+ 64.0 220.5 33.0 156.0 118.4
Ngành hàng:
#
Total Buzz
Score
Tổng lượng thảo luận về Thương hiệu
Brand Mention
Score
Lượng mentions có nhắc đến Thương hiệu
Audience Scale
Score
Lượng audience thực tế tạo nên thảo luận
Sentiment
Index
Chỉ số cảm xúc theo hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực
YouNet Media Index
Score
Tổng hòa của 4 chỉ số thành phần
1Abbott GROWAbbott GROW 74.0 241.5 43.5 177.0 134.0

Trống

2NANNAN 72.0 238.0 42.0 174.0 131.5

Trống

3FrisoFriso 76.0 231.0 36.0 171.0 128.5

Trống

4PediaSurePediaSure 70.0 227.5 40.5 171.0 127.3

Trống

5SimilacSimilac 68.0 234.5 39.0 162.0 125.9

Trống

6EnfaEnfa 78.0 217.0 34.5 165.0 123.6

Trống

7Vinamilk Optimum GoldVinamilk Optimum Gold 66.0 227.5 39.0 162.0 123.6

Trống

8NutiFood GrowPLUS+NutiFood GrowPLUS+ 64.0 220.5 33.0 156.0 118.4

Trống

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu. Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Score, Buzz Score và Audience Scale Score. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

method

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Score

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)