Brand Ranking

Ngành hàng:

Bia

Thời gian:

Tháng 1/2021

#
Total Buzz
Score
Brand Mention
Score
Audience Scale
Score
Sentiment
Index
YouNet Media Index
Score
1Heineken 78 241.5 43.5 171 133.5
2Bia Việt 76 238 42 177 133.3
3Strongbow 74 231 40.5 171 129.1
4Budweiser 70 227.5 37.5 171 126.5
5Tiger 72 234.5 39 153 124.6
6Carlsberg 62 217 31.5 177 121.9
7Bia Hà Nội 66 224 34.5 159 120.9
8Bia Saigon 68 220.5 36 147 117.9
9Trúc Bạch 58 199.5 28.5 171 114.3
10Sapporo 64 210 33 147 113.5
Ngành hàng:
#
Total Buzz
Score
Tổng lượng thảo luận về Thương hiệu
Brand Mention
Score
Lượng mentions có nhắc đến Thương hiệu
Audience Scale
Score
Lượng audience thực tế tạo nên thảo luận
Sentiment
Index
Chỉ số cảm xúc theo hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực
YouNet Media Index
Score
Tổng hòa của 4 chỉ số thành phần
1HeinekenHeineken 78 241.5 43.5 171 133.5

Trống

2Bia ViệtBia Việt 76 238 42 177 133.3

Trống

3StrongbowStrongbow 74 231 40.5 171 129.1

Trống

4BudweiserBudweiser 70 227.5 37.5 171 126.5

Trống

5TigerTiger 72 234.5 39 153 124.6

Trống

6CarlsbergCarlsberg 62 217 31.5 177 121.9

Trống

7Bia Hà NộiBia Hà Nội 66 224 34.5 159 120.9

Trống

8Bia SaigonBia Saigon 68 220.5 36 147 117.9

Trống

9Trúc BạchTrúc Bạch 58 199.5 28.5 171 114.3

Trống

10SapporoSapporo 64 210 33 147 113.5

Trống

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu. Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Score, Buzz Score và Audience Scale Score. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

method

Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)

Sentiment Score

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên social media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Total Buzz Score

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên social media (dựa trên tổng thảo luận được tạo ra)

Audience Scale Score

Độ phủ của thông điệp mà Thương hiệu/Chiến dịch truyền thông đến người dùng mạng xã hội (dựa trên lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)