Influencer Ranking

Xếp hạng các influencers nổi bật trên social media được cập nhật theo các chỉ số tăng trưởng liên quan đến profile của influencer. Số liệu trong BXH được thống kê từ platform Socialift của YouNet Group.

Dữ liệu được cập nhật trong 4 tuần gần nhất

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng các influencers nổi bật trên social media được cập nhật hằng tháng với các chỉ số tăng trưởng liên quan đến profile của influencer theo các chỉ số: Follower Growth, Total Followers, Reach Score, Engagement Score.

Follower Growth

Mức độ tăng trưởng followers trong 4 tuần gần nhất

Total Followers

Tổng số lượng followers của influencers

Reach Score

Chỉ số đánh giá độ phủ của influencers, dựa theo độ lớn của audience

Engagement Score

Chỉ số đánh giá mức độ tương tác của followers đối với content của influencer